Etableringen av grödor är en central aspekt av lantbruket. Med etablering avses metoder och faktorer som påverkar hur en sådd gröda gror och börjar sin tillväxt.

Studie med fältexperiment

En lång rad faktorer spelar roll här och man kan dela in dem i sådant som berör tiden före sådd, under sådd och den närmsta tiden efter sådd. Före sådd brukar man skilja på plöjda respektive plöjningsfria system. Men många anda aspekter är också relevanta. Det som hör till själva sådden kan delas in i såbäddsbaserade system respektive direktsådd. För etableringen av grödor är också utsädet och eventuell betning av detsamma viktigt. Under tiden efter sådd inverkar faktorer som jordens bördighet, väder och vind samt eventuell gödsling.

Projektet handlade om att studera ett antal faktorer med fokus på sådden och tiden efter sådd. Projektets kärna var fältexperiment, även kallade odlingsförsök, och inkluderade speciellt anpassade maskiner med vilka experimenten genomfördes. Projektet inkluderade även utveckling av fältstationer med uppkopplade sensorer för att kunna följa etableringen och dess resultat på grödan.

Samarbetspartners

Projektet drevs inom Agtech 2030 i samarbete mellan Lovang Lantbrukskonsult, Väderstad, Hushållningssällskapet Östergötland, Linköpings universitet samt två försöksgårdar.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden