Integritetspolicy på Agtech Sweden’s webbplats

Personuppgiftsansvar

Agtech Sweden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Agtech Sweden verksamhet. Här förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas vid Agtech Sweden.

Varför sker behandling av personuppgifter?

Agtech Sweden är en statlig myndighet. Vid kontakt med oss kommer vi i många fall att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, vilka bl.a. innebär att bedriva utbildning, genomföra forskning, samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet. De vanligaste anledningarna till varför vi behandlar dina personuppgifter är att du är student, forskare, deltagare i en forskningsstudie, anställd, samarbetspartner, deltagare i seminarier, konferenser eller liknande. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om du av andra anledningar har haft kontakt med oss. Utöver dessa ändamål behandlar vi även personuppgifter för att följa den lagstiftning som gäller för oss, för statistiska ändamål samt för att granska och utveckla vår verksamhet.

Agtech Sweden använder sig av sociala medier såsom Facebook och Twitter. På dessa konton ansvarar Agtech Sweden främst för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar. För personuppgifter som andra lämnar ansvarar vi endast i den mån som vi kan påverka innehållet. Vi verkar för att ta bort olämpligt innehåll.

När du använder IT-resurser från Agtech Sweden kan spår av dina aktiviteter sparas för att användas i universitetets IT-säkerhetsarbete.

Hur får Agtech Sweden dina personuppgifter?

Agtech Sweden samlar in personuppgifter som du lämnar in till oss av ovan nämnda anledningar. I vissa fall kan vi även samla in personuppgifter från andra källor, såsom Skatteverket eller andra lärosäten.

Utlämnande av personuppgifter

Mycket av den information som finns vid Agtech Sweden utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan handlingen komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det behövs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet, utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. Agtech Sweden kan komma att spara dina uppgifter längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka universitetets rättsliga intressen. Om du är student sparas dina personuppgifter från det att du blir antagen till ett program eller en kurs. Dina personuppgifter används för kursadministration, examination, dokumentation av studieresultat och för att ge dig stöd i din studiesituation och de raderas när du inte längre är student hos oss. Vissa uppgifter, t.ex. studieresultat, sparas längre tid för att följa svensk lagstiftning (arkivlagen, högskolelagen). Om du deltar i en forskningsstudie sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att säkerställa forskningens kvalitet. Om du är anställd sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera anställningsförhållandet och så länge vi är skyldiga att spara dem enligt lag.

Överföring till tredje land

I vissa situationer kommer Agtech Sweden att föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, t.ex. i samband med internationella forskningsprojekt, studentutbyten eller i andra situationer där en sådan överföring är nödvändig. I dessa fall kommer du att informeras om att en överföring till tredje land sker i samband med att du lämnar dina uppgifter till oss.

Huvudsakligen behandlas dina personuppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerat eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Agtech Sweden vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådana tredje parter, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi kommer att säkerställa att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Linköpings universitet. Du kan begära detta skriftligen genom att kontakta registraturen vid Linköpings universitet, antingen via e-post eller brev. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du begära att uppgiften rättas.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter och vem som har tillgång till informationen. Du kan få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi behöver spara uppgifterna. Du har också rätt att begära att användningen av vissa av dina personuppgifter begränsas, återkalla ditt lämnade samtycke samt överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler eller delar av information som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats En cookie innehåller vanligtvis namnet på webbsidan som cookien kommer ifrån, hur länge cookien bevaras på din enhet och ett värde, vilket vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies för att göra våra sidor enklare att använda och för att bättre kunna anpassa vår webbplats och våra produkter efter dina intressen och behov. Cookies kan göra detta genom att webbsidan kan läsa och skriva till dessa filer, vilket gör det möjligt för dem att känna igen dig och komma ihåg viktig information som gör användningen av en webbsida mer användarvänligt genom till exempel att komma ihåg önskade inställningar.

Cookies kan också hjälpa till att förbättra dina framtida aktiviteter och upplevelser på våra sidor. Vi använder även cookies för att sammanställa anonym, generisk statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder våra sidor. Detta hjälper oss att förbättra våra sidors struktur och innehåll. Vi kan inte identifiera dig personligen genom den här informationen.

Vilka typer av cookies använder vi?

Två typer av cookies kan komma att användas på Sidorna. De kallas “session cookies” och “persistent cookies”. Session cookies är tillfälliga cookies som lagras på din enhet tills dess att du lämnar Sidan. En persistent cookie lagras på din enhet en mycket längre tid eller till dess att du själv manuellt tar bort den (hur länge cookien lagras på din enhet beror på varaktigheten eller ”livstiden” för den specifika cookien).

Kontakt

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss.

info[a]agtech2030.com