Projektet utgick från problemställningar som hade identifierats på gården Tolefors. Projektet handlade om att utifrån delvis nya tankar om vissa lösningar utröna om dessa tankar var realiserbara.

Fyra områden undersöktes

Ett område var visualisering av jordpackningstillstånd. Via en penetrometer kopplad till GPS-systemet kan gårdens packning visualiseras på karta. Analys om körmönster kopplat till maskiner och redskap kan sedan tillsammans med kartmaterialet bidra med ändrade system.

Ett besläktat område som ingick i projektet var vitalisering av packad jord. En idé som uppstod på gården realiserades i praktiken under projektet genom att en disk med en meters diameter tillverkades och placerades bakom en traktor. Redskapet fick namnet jordslits. Disken slitsar ett spår genom den sula (plogsula) som uppstått via ensidig plöjning.

Ett tredje område i projektet var att analysera torkförloppet i kontinuerlig torkning. Ett antal sensorer för värme och fuktmätning monterades i gårdens torkanläggning. Tillsammans med sensorer inköpta i Kanada för vattenhaltsmätning i spannmålen gjordes försök att hitta samband mellan torktemperatur, luftfuktighet och torkning.

Det fjärde området i projektet var kontinuerlig mätning av ammoniak i hönsstallar. I gårdens hönsstall installerades en sensor för mätning av ammoniak, temperatur och luftfuktighet. Med hjälp av Linköpings universitet gjordes ett program för kontinuerlig mätning.

Samarbetspartners

Projektet ingick i Agtech 2030 och var ett samarbete mellan Tolefors Gård och Institutionen för systemteknik (ISY) vid Linköpings universitet. Analyser av samband diskuterades med Vreta Kluster. Även företaget SensorBee var involverat.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden