Viltskador är enligt LRF och andra inom näringen ett stort och växande problem som bidrar till stora skördeförluster och stora intäktsförluster.

Förbättrad viltförvaltning

Projektet drevs som en förstudie. Med stöd av omvärldsanalys och målgruppsbehov lades en grund för analys av affärsmodeller. Projektet var kopplat till ett pågående projekt på avdelningen för teoretisk biologi vid Linköpings universitet kring bestämning av storlek på viltpopulationer. Det projektet var finansierat av Jägareförbundet och Naturvårdsverket.

Den del som finansierades av Agtech 2030 handlade om att analysera behovet av innovationer, såväl tekniska som beslutsstöd, som kan bidra till förbättrad viltförvaltning och minskade viltskador. Resultatet kan bilda grund för att utveckla tekniska lösningar samt beslutsstöd tillsammans med olika partners.

Samarbetspartners

Projektet drevs inom ramen för Agtech 2030 och av Avdelningen för teoretisk biologi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden