Lantbrukare som vårdar sin jord kan räkna med högre skördar, eftersom jordens bördighet eller ”jordhälsa” är central för att uppnå goda skördar.

Åtta faktorer

Man kan peka på åtta jordrelaterade faktorer som formar bördigheten: Jordens struktur, vattensituationen (vattenhushållning, genomsläpplighet, kapilärkrafter), växttillgängliga näringsämnen, växtskadegörare, växtpatogener, nyttoorganismer samt kol. I detta pågående projekt fokuseras på analys av marken på ett nytt sätt, nämligen genom att analysera gaser som finns marken och dessa gasers sammansättning. Vidare utvecklas en prototyp för markanalys. Projektet inkluderar också en historisk inventering av 3 geografiskt spridda fältförsök. Detta görs genom intervjuer med lantbrukare med avseende på typ av jord, odlingshistorik, gödsling, speciella iakttagelser et cetera.

Samarbetspartners

Projektet sker inom ramen för Agtech 2030 och i samarbete mellan HECAAP (Nedersta gård), RISE, AgroSörmland och IEI Verkstad vid Linköpings universitet.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden