Lantbrukare vill lära känna sina fält så mycket som möjligt, både vad gäller jord och gröda. Men all teknik som skulle kunna användas för att optimera fältkännedomen är inte utvecklad och bland den teknik som presenterats under de senaste 10 åren är bara en bråkdel känd för lantbrukaren.

Flygbild över Vågerstad gård

Vågerstaddagen med demonstration av teknik.

Nya kombinationer av digital teknik

Vidare kan lantbrukare ha svårt att bedöma värde för pengarna givet en diskussion om en specifik teknik. Projektet hade två delsyften. Det första var att installera och applicera nya kombinationer av digital teknik på ett valt fält på gården Vågerstad och sedan analysera dessa kombinationers funktion och användarnytta. Nämnda kombinationer inkluderade existerande teknik å ena sidan, och teknik som utvecklas inom ramen för projektet å andra sidan. Exempel på digital teknik och metoder som installerades är fasta jordfuktsensorer.

Vidare gjordes en konceptstudie av mobil autonom sensorplattform. Det andra delsyftet var att inventera olika typer av digitala verktyg som lanserats i olika länder under de senaste 10 åren och som skulle kunna skapa användarnytta för växtodlare i Sverige. I detta ingick att göra en bedömning av vilken spridning respektive digitalt verktyg fått i Sverige. Ett mål med detta var att utröna om det finns teknik som kan skapa affärsnytta inom svenskt lantbruk men som inte fått spridning än. Exempel på teknik som studeras är Machine Sync (John Deere), MyData Plant (Kverneland), Harvest Lab (John Deere) och Topsoil Mapper (Geoprospectors).

Samarbetspartners

Projektet skedde inom ramen för Agtech 2030 och i samarbete mellan Åhmans Traktorcentrum (John Deere), Kverneland och Linköpings universitet (däribland Computer Vision Laboratory och Institutionen för systemteknik (ISY).

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden