Parterna bakom detta pågående projekt delar uppfattningen att ny teknik i olika former ännu inte är nyttjad i den utsträckning som borde vara fallet. Särskilt är de övertygade om att bättre och rikligare data liksom analys med GIS och AI kan spela en betydande roll i framtidens jordbruk.

Stort intresse för projektet

Flera datalager krävs för att förstå och utveckla växtodlingen i jordbruket och en grundbult i projektet är att samköra olika datalager men också att utveckla nya. En kärnfråga i projektet är att förstå vilka faktorer som kan förklara skördevariationen inom ett fält. Projektet handlar inte bara om att utveckla analysverktyg eller att göra analyser med dessa, utan också om att utveckla nya beslutssystem och sätta dessa i praktik. Därför innebär projektet ytterst optimering av bördighet och skördar genom nya data och artificiell intelligens.

Projektet har redan resulterat i utveckling av höjddatamodeller för olika gårdar baserade på laserscanning utifrån tesen att fältens topografi är en variabel som exempelvis inverkar på fukten samtidigt som denna variabel inte används i dagens analyser annat än i undantagsfall. Projektet har också handlat om att avkoda data från satelliterna Sentinel 1 och 2 och därvid göra markmätningar på utvecklingsgårdar med stöd av såväl fuktsensorer som värmebehandling av jordprover (vägning före och efter avlägsnande av vatten genom värmelampor eller ugn). Projektet har stort fokus på jordprover och de data som kan fångas via Markkartering.se. Man kan se detta som en grundplattform som teamet avser att komplettera med en rad nya dataskikt för att på det sättet nå nya höjder i analys av fält och grödor samt att i förlängningen skapa helt nya typer av beslutsverktyg, såväl för jordbrukarnas analys som automatiserade underlag i form av körfiler till fältmaskiner, bevattningsanläggningar, reglerad dränering mm. Intresset för projektet har varit stort och exempelvis fick delar av teamet inbjudan av FN (3 februari 2023) för att redogöra för projektets visioner.

Samarbetspartners

Projektet sker inom Agtech 2030 och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapens förbund, Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet i Östergötlands län, T-Kartor Geospatial AB, Matematikcentrum vid Lunds universitet, Institutionen för systemteknik (ISY) samt Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet och Niftitech AB.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden