Detta projekt handlar om en idé att skapa ett totalt cirkulerande energisystem på ett jordbruk.

Solceller monterade på åkermark

Bakgrunden till projektet är att det svenska jordbruket idag är helt beroende av importerad fossil energi. Samtidigt finns det stora förutsättningar för jordbruk att bli energiproducenter och kunna producera egen fossilfri energi till hela gårdens behov. Energi kan produceras på många olika sätt inom jordbruket, till exempel genom solkraft, vindkraft eller biogas. En viktig fråga är också hur energin kan lagras. Self sustainable farm består av flera steg.

Detta projekt rör det första steget där fokus var att undersöka effekterna av att använda solceller som monterades på stativ fyra meter upp på åkermark som ska fortsätta användas för odling. I projektet monterades fem solföljande paneler på pelare på aktiv åkermark. För att se hur solpanelernas skuggeffekter påverkade skördeutfallet på åkermarken skapades prov- och referensrutor, och metoder för mätning av skördeutfall togs fram. Solföljande panelers inverkan på underliggande gröda har studerats tidigare, men endast vid odling av vall, och i andra delar av Europa där det råder andra förutsättningar gällande till exempel klimat och solinstrålning, vilket gjorde det relevant att studera detta under de aktuella förutsättningar vi har i Sverige och för fler grödor.

Innan installationen besiktigades marken av Tora Råberg, forskare på RISE, med avseende på att de skulle hålla samma typer av bakomliggande ogrästryck och jämförbar status på gröda. Under projektet togs sedan prov på grödan som bland annat analyserades med avseende på skördeutfall i termer av våtvikt och TS-halt samt visuella förändringar. Inom projektet skedde också ett stort erfarenhetsutbyte med flera projekt med solpaneler på pelare på aktiv åkermark, med syfte att kunna göra jämförbara analyser av skördeutfall i olika miljöer.

Samarbetspartners

Projektet genomfördes inom ramen för Agtech 2030 i samarbete mellan HelioZenit International AB, Sunflake Technologies AB och RISE och AgroÖst/Agro Sörmland. Flera andra medverkade inte minst Eneby gård, Stallarholmen.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden