Hantering av skördade grödor t.ex. spannmål och vallväxter är en strategisk del av lantbruket. Speciellt är torkningsprocessen av betydelse.

Uppdaterad kunskap och framtidsdiskussioner

Varje lantbrukare vill veta hur vattenhalten och temperaturer förändras under torkprocessen. Insekter, kvalster och svampar kan snabbt förstöra värdet av den torkade varan om temperaturen i kombination med fuktighet håller vissa nivåer under viss tid. Vidare kan protein, falltal och grobarhet hos spannmål påverkas vid olika temperaturer.

I Östergötland utvecklades för länge sedan, efter internationell förebild, ett koncept som har kallats Östgötatorken. Likt flera tidigare koncept handlade det om att torka skördade produkter på stora plana golv med lutgenomsläppande hål (körbara hålplåtar). Östgötatorkarna byggdes ofta i trä och med träreglar varpå luftningsplåtar rullades ut. Dessa torkar återfinns i modern tid i flera skepnader och ett begrepp är plantorkar, plansatstorkar, planbottentorkar eller planlagertorkar. Då det kan finnas ekonomiska fördelar med torkning på detta sätt finns ett behov av att uppdatera kunskapen och relatera den till framtidsdiskussioner.

Finns det behov av nya innovationer?

Projektet handlar om att sammanfatta kunskapen om torkningens grunder i allmänhet och om de viktigaste torktyperna. Vidare ingår att redogöra för Östgötatorkens uppkomst och utveckling som handlade om inspiration från USA, Danmark, JTI, personer i Östergötland m.m. I projektet analyseras också moderna former av planbottentorkar – typ Farm Mac, samt tillhörande teknik såsom radialfläktar, AI-styrda omrörare osv. Slutligen ingår i projektet att göra framtidsutblickar: Hur konserverar vi i framtiden, behov av nya innovationer? 

Projektet drivs inom Agtech 2030 av firma Christer Johansson i samarbete med en av pionjärerna inom Östgötatorken. Även Linköping universitet medverkar som bollplank.

  • Categories: Evenemang

    26/6-27/6: Borgebyfältdagar 2024

  • Categories: Nyhet

    Studiebesök på Vreta utbildningscentrum

  • Categories: Nyhet

    Gymnasieelver på Vreta utbildningscentrum