Mineralgödsel är en begränsad resurs och kommer inom snar framtid sannolikt öka i pris.

Minskad användning av mineralgödsel

Det kommer sannolikt både en konsumentdriven förändring för avsättning av livsmedel baserat på vilken typ av gödsel som använts i produktionssystemet, och även en myndighetsreglering vad gäller stallgödsel och mineralgödsel. Se olika politiska utspel om fosfor i Sverige, Tyskland och övriga EU. Att lösa problemet med återvinning av näringsämnen till åkermark är central för fortsatt hög livsmedelsproduktion både nationellt och globalt. Det handlar alltså både om att säkerställa långsiktigt hög livsmedelsproduktion samt att minska belastningen av näringsämnen på övriga habitat och miljöer, ett typiskt exempel på det är övergödning och syrefria bottnar i Östersjön.

Förstudien hade som syfte att analysera på vilket sätt lantbrukaren har behov och nytta av beslutsstöd för att kunna göra ett skifte mot minskad användning av mineralgödsel. Målsättningen har varit att identifiera lösningar och affärsmodeller för en effektiv hushållning och återvinning av näringsämnen som kan implementeras inom lantbruket.

Samarbetspartners

Projektet drevs inom ramen för Agtech 2030 och av Avdelningen för teoretisk biologi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden

  • Categories: Pågående, Projekt

    Demonstrator för könssortering av nylagda ägg