Jordbrukslandskapet är ett spännande ekosystemen som tillhandahåller viktiga funktioner till samhället, inte minst produktion av livsmedel.

Datorspel om ekosystem

Alla ekosystem kan beskrivas som nätverk, där arterna är noder och interaktionerna mellan dem kan vara positiva, negativa eller samspelande. Exempelvis kan åkersork vara negativ för grödan medan rovfåglar kan vara negativ för åkersorken. Arter påverkar varandra och en förändring hos en art kan leda till konsekvenser för andra arter. Ekosystemens direkta funktioner – exempelvis att en skadeinsekt minskar grödans skörd – är relativt lätta att förstå, men de bakomliggande interaktionerna och ekosystemens fulla komplexitet är svårare att förstå.

Projektet handlar om att utveckla ett datorspel för på ett intresseväckande sätt möjliggöra för intresserade personer att få ökad kunskap om jordbrukslandskapets ekosystem. Utvecklingen av spelet tar avstamp i forskning om ekologiska nätverk, biodiversitet, friska ekosystem och ekosystemtjänster.

Samarbetspartners

Projektet drevs av företaget Lutra Interactive i samarbete med Linköpings universitet och tog stöd av referenspersoner med koppling till lantbruket. Finansieringen skedde i samverkan mellan Vinnväxtplattformarna Agtech 2030 och Visual Sweden.

  • Categories: Pågående, Projekt

    Prototyplyftet

  • Categories: Pågående, Projekt

    Infrastruktur för testbäddar

  • Categories: Pågående, Projekt

    Standardisering ett viktigt verktyg nu och i framtiden